foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ 2563

 

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563