foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Northern Institute of Vocational Education in Agriculture

ประวัติสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

           สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งใน 23 สถาบันการอาชีวศึกษาที่สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในมาตรา 13 และมาตรา 15 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่ชำนาญการปฏิบัติการ การสอน การวิจัย การถ่ายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม

          สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประกอบด้วยวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

          1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
          2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
          3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
          4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
          5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
          6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
          7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
          8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
          9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

          ซึ่งมีการบริหารจัดการในรูปแบบสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ปัจจุบันมีคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จำนวน 14 คน โดยมี ดร.อรรถ สมร่าง เป็นนายกสภาสถาบัน และนายประจักษ์ ทาสี เป็นผู้อำนวยการสถาบัน